Kepçe Satış İlanı

İLAN

 

    İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

1)                  Aşağıda tabloda belirtilen, Mülkiyeti İhsaniye Belediyesine ait,  2(iki) adet Kepçe (Kazıcı Yükleyici) iş makinesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesine göre  açık teklif usulü ile 06.07.2023 Perşembe günü  sırasıyla Saat 15:00 ve Saat 15:30’dan itibaren, hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden, İhsaniye Belediyesi Hizmet Binası, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.
                 İHSANİYE BELEDİYESİ'NE AİT SATIŞI YAPILACAK KEPÇE (KAZICI YÜKLEYİCİ)  TABLOSU 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2)                   

SIRA NO

MARKA

MODEL

KEPÇ BİLGİSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

HİDROMEK

1999

AB50458U9252D Şasi nolu Hidromek 101B yükleyici-kazıcı Tipi 4x4 Lastik tekerlekli    

   250.000,00 TL+

KDV

295.000,00 TL

   7.500,00 TL

2

HİDROMEK

2002

60048 şasi nolu Hidromek 102S yükleyici-kazıcı Tipi 4x4 Lastik tekerlekli   

   300.000,00 TL +

KDV

354.000,00

TL

  9.000,00 TL

3)      06.07.2023 günü Belediye Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

 1 nolu  HİDROMEK  1999 Model  Kepçe (Kazıcı Yükleyici) iş makinesinin 06.07.2023 günü saat 15:00’da.

 

2 nolu  HİDROMEK  2002 Model  Kepçe (Kazıcı Yükleyici) iş makinesinin 06.07.2023 günü saat 15:30’da

 İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

 Kişilerden;

a.              Yerleşim Yeri Beyannamesi

b.              Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c.               Geçici Teminat Belgesi

d.              İhaleye ilişkin şartname alındığına dair belge

Tüzel Kişiliklerden;

a.               Dosya Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

b.              İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c.              Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,

d.              Geçici Teminat Belgesi

e.              İhaleye ilişkin şartname alındığına dair belge

4)                   Posta ile yapılacak müracaatlarda vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5)                   İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6)                   İhaleye girmek isteyenler Şartname ve eklerini belediyemizden öğrenebilirler. Fakat ihaleye girebilmeleri için 50,00-TL karşılığında Şartnameyi Belediyeden satın alarak İhale dosyasında bulundurmak zorundadırlar.

7)                   Kepçe (Kazıcı Yükleyici) iş makinesinin ihale bedeli üzerinden alınacak KDV, vergi, resim harç, teknik komisyon ücretleri  ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.

8)                   İhale konusu Kepçe (Kazıcı Yükleyici) iş makinelerini ihale tarihine kadar belediyemiz araç parkında görülebilecektir.

                                                                                                                           12.06.2023

                                                                                                              

                                                                                                                        Belediye Başkanı

 Okunma Sayısı : 364         12 Haziran 2023Dosya Ekleri :