İhsaniye Belediyesi Dükkan Yapımı

İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 1/2
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi
:
7
Yasal Kapsam
:
13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
:
1. adım ... - 1.727.489,00
Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet
:
1. adım ... - 29.028.453,30
İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet
:
1. adım ... - 580.569.066,00
Ortak Alım
:
Hayır
Sınır Değer
:
İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar
E-İhale
:
Evet
İHSANİYE BELEDİYESİ DÜKKAN YAPIMI
İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İHSANİYE BELEDİYESİ DÜKKAN YAPIMI
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecekolup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/370951
1-İdarenin
a)
Adı
:
İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b)
Adresi
:
HÜRRİYET ATATÜRK 12 03370 İHSANİYE/AFYONKARAHİSAR
c)
Telefon ve faks numarası
:
2722715300 - 2722715207
ç)
İhale dokümanının görülebileceği ve e-imzakullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a)
Adı
:
İHSANİYE BELEDİYESİ DÜKKAN YAPIMI
b)
Niteliği, türü ve miktarı
:
Toplam 178,90 m2 inşaat alanına sahip 3 adet dükkan ve depo yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)
Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Akören Mahallesi 13 pafta 3229 parsel nolu taşınmaz
ç)
Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür
.
d)
İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren
5
gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a)
İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
25.04.2023 - 14:30
b)
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerinaçılacağı adres)
:
İhsaniye Belediye Başkanlığı toplantı salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyanetmeleri gerekmektedir.
4.1.2.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1.
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5
İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6
Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret vesanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilantarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veyabenzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan BIII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2.
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MİMAR VE/VEYA İNŞAAT MÜHENDİSİ
5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını
10.04.2023 10:31 İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2
i
ndirmeleri zorunludur.
8.
Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadarEKAP üzerinden gönderilecektir.
9.
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedelsözleşme imzalanacaktır.
10.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
45 (KırkBeş)
takvim günüdür.
14.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :
1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 Okunma Sayısı : 370         17 Nisan 2023Dosya Ekleri :