19 Ada 44 Parsel Numaralı Taşınmazın İhale İlanı

İLAN

 

    İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

1)                  Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hürriyet Mahallesi Toyboğan Mevkiinde 19 Ada 44 parselde bulunan tarla vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.

2)                   

ADA

PARSEL

ALAN

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

19

44

10.254,75 m2

174.330,75 TL + KDV

   5.250,00 TL

 

3)      06.04.2023 günü Belediye Hizmet Binasında encümen huzurunda yapılacaktır.

19 Ada 44 Parsel numaralı tarla vasıflı taşınmaz 10.254,75 m2 taşınmaz 06.04.2023 günü saat 14:30’da.

4)                  İhaleye girmek isteyen;

Kişilerden;

a.             Yerleşim Yeri Beyannamesi

b.             Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c.              Geçici Teminat Belgesi

d.             İhaleye ilişkin şartname alındığına dair belge

Tüzel Kişiliklerden;

a.             Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

b.            İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c.             Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,

d.            Geçici Teminat Belgesi

e.             İhaleye ilişkin şartname alındığına dair belge

5)                  Posta ile yapılacak müracaatlarda vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6)                  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7)                  İhaleye girmek isteyenler Şartname ve eklerini belediyemizden öğrenebilirler. Fakat ihaleye girebilmeleri için 50,00-TL karşılığında Şartnameyi Belediyeden satın alarak İhale Dosyasında bulundurmak zorundadırlar.

                                                                                                                             23.03.2023

                                                                                                              

 Okunma Sayısı : 414         29 Mart 2023